fbpx

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza Mindenképpen Bt. mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató“) által üzemeltetett www.tiztolmese.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető, mesefelolvasó szolgáltatás igénybevevőire (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1        A Szolgáltató

Név: Mindenképpen Bt.

Székhely: 1031 Budapest, Kadosa Utca 47.

Adószám: 21922895241

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank

Számlaszám:

E-mail: ugyfelszolgalat@tiztolmese.hu

A Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató: 

Neve: Webonic Kft.

Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.        

2        A Szolgáltatás tárgya

A Honlap célja, hogy gyerekek, felnőttek, különböző műfajú meséket ismerjenek meg, folyamatosan új mesetartalmakhoz jussanak részben ingyen, részben előfizetést követően

3        A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és menete

3.1        Regisztráció

A Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele minden esetben előzetes regisztrációhoz van kötve Felhasználó részéről. Az oldalon minimális ingyenes tartalom van csak, maximum 3-5 rövidebb mese. Ezen ingyenes mesék is regisztrációhoz kötöttek.

A regisztrációt a honlapon keresztül kell kezdeményezni, a kért felhasználói adatok megadásával.

A regisztráció során el kell fogadnia bekattintással a Felhasználónak jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

3.2        Előfizetői csomagok

Felhasználó a regisztrációt követően tud bejelentkezni, amely során már szolgáltatási díjat kell fizetnie, attól függően milyen mesét, mennyi ideig szeretne megtekinteni a Felhasználó.

Az oldalon a következő 3 csomagba rendezve lehet megtekinteni meséket, melyek fő jellemzője a kiadói igényekhez illeszkedve az, hogy a mesék csak egy bizonyos ideig érhetők el:

Napi Tíztőlmese – 1 hétig elérhető a mese,

Meséspolc – 1 hónapig elérhető a mese,

Végtelen mese – időben nem korlátozott a mese elérhetősége.

A csomagok részletes leírása az alábbi linken érhető el: […]

A kiválasztott csomagok 30 napig érvényesek és automatikusan megújulnak. 

A szolgáltatási díj megfizetésével a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtását teljesítse.

3.3        Megrendelés, fizetés és ajánlati kötöttség

A honlapon fizetendő előfizetési csomagokra irányadó szabályok szerint, a fizetést követően Felhasználó automatikusan jogosult lesz a szolgáltatás igénybevételére.

A Felhasználó a menüben található „Előfizetés” gombra kattintva megjelenő csomagok között tud választani. Az ár alatt található „Előfizetek” gombra kattintva kerül a kosárba a kiválasztott csomag. A kosárba egyszerre csak 1 előfizetési csomag helyezhető el. 

A „Kosár gombra kattintva ellenőrizhető az elhelyezett csomag, esetleg törölhető a piros X-re kattitva, illetve itt adható meg kuponkód, amennyiben rendelkezik vele a Felhasználó. A vásárlási folyamat a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva folytatható. A Pénztáron belül adhatóak meg a számlázi adatok. A vásárlási folyamat végén el kell fogadnia bekattintással a Felhasználónak jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A vásárlás az „Előfizetek” gombra kattintva válik véglegessé. 

Az „Előfizetek” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget von maga után.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A választott csomag jóváírása az összeg beérkezését követően történik.

Az elfogadott és teljesített megrendelése alapján elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 

3.4        A mesék megtekintésének módja

Az előfizetői csomag megfizetése után a honlapon elérhető meséket a Vimeo streaming szolgáltatáson keresztül lehet megtekinteni. 

A videók kizárólag a tiztőlmese.hu oldalon jelennek meg, nem kereshetőek a Vimeo hivatalos oldalán, nem letölthetőek semmilyen formában.

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:

  • Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon stb.)
  • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Safari, Explorer stb.)
  • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet stb.)
  • Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

3.5        Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a regisztrációs adatok rögzítését megelőzően a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. 

Amennyiben a Felhasználó véglegesítette regisztrációját és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell az adat módosítását Szolgáltatónál. 

3.6        Eljárás hibás ár esetén

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett csomagárért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

•                0 Ft-os ár,

•                kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető csomagár.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a hibás áron létrejött a szerződés, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud a Felhasználóval megállapodni.

3.7        Fiók törlése

Felhasználó a regisztrációja után fiókja törlését a Honlapon kezdeményezheti. A fiók törlése esetén a Szolgáltató a már kifizetett előfizetés díját nem téríti vissza Felhasználó számára.

Szolgáltató törölheti azon Felhasználó fiókját, aki az ÁSZF előírásait megsérti.

4        A Felhasználót megillető elállási és szavatossági jogok

4.1        Elállási jog

Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem illeti meg felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően.

A szolgáltatás teljesítésének jellegére és tartalmára tekintettel, Szolgáltató a regisztrációt követően a szolgáltatást teljes mértékben teljesíti, mivel a honlap teljes tartalma elérhetővé válik a Felhasználónak, így Felhasználót a regisztrációt követően nem illeti meg a 14 napon belüli felmondási jog.

4.2        Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek az átadás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5        Jogérvényesítési lehetőségek

5.1        Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a 2-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

5.2        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

–                Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

–                Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507‐154 Fax száma: (72) 507‐152 Elnök: Dr. Bodnár József E‐mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács‐Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501‐525, (76) 501‐500 Fax száma: (76) 501‐53 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E‐mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324‐976,446‐354, 451‐775 Fax száma: (66) 324‐976 Elnök: Dr. Bagdi László E‐mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma:(46) 501‐091, 501‐870 Fax száma: (46) 501‐099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E‐mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488‐2131 Fax száma: (1) 488‐2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E‐mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8‐12. Telefonszáma: (62) 554 250/118 mellék Fax száma: (62) 426‐149 Elnök: Dr. Horváth Károly E‐mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4‐6. Telefonszáma: (22)510‐310 Fax száma: (22) 510‐312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E‐mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr‐Moson‐Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma:(96) 520‐202; 520‐217 Fax száma: (96) 520‐218 Elnök: Horváth László E‐mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú‐Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500‐735 Fax száma: (52) 500‐720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E‐mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416‐660/105 mellék Fax száma: (36) 323‐615Elnök: Dr. Gordos Csaba E‐mail cím: hkik@hkik.hu

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510‐610 Fax száma: (56) 370‐005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E‐mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom‐Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36. Telefonszáma: (34)513‐010 Fax száma: (34) 316‐259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E‐mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520‐860 Fax száma: (32) 520‐862 Elnök: Dr. Pongó Erik E‐mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6‐8. Telefonszáma: (1)‐474‐7921 Fax száma: (1)‐474‐7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E‐mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501‐000 Fax száma: (82) 501‐046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E‐mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311‐544, (42) 420‐180 Fax száma: (42) 420‐180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E‐mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23‐25. Telefonszáma: (74) 411‐ 661 Fax száma: (74) 411‐456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E‐mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312 356 Fax száma: (94) 316‐936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E‐mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429‐008 Fax száma: (88) 412‐150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E‐mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550 514 Fax száma: (92) 550‐525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E‐mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

–                Bírósági eljárás kezdeményezésére.

6        Egyéb rendelkezések

6.1         Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

6.2        Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 06. 15.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: